P

ピュリニィ・モンラッシェ・グラン・クリュ(Puligny-Montrachet Grand Cru)

・モンラッシェ(Montrachet)、一部
・バタール・モンラッシェ(Bâtard-Montrachet)、一部
・シュヴァリエ・モンラッシェ(Chevalier-Montrachet)
・ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェ(Bienvenues-Bâtard-Montrachet)
白のみ生産可能。

ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z